Veelgestelde vragen 

Vooronderzoek

Waarom zou ik een vooronderzoek laten uitvoeren?

Omdat u als opdrachtgever en klant graag alle risico’s van uw project wilt inventariseren en beheersen voordat de werkzaamheden aanvangen. Met een gedegen vooronderzoek kunt u acteren en hoeft u niet achteraf te reageren.

Is een vooronderzoek verplicht?

Neen, een vooronderzoek met betrekking tot potentiële conventionele of toxische explosieven op uw project is niet verplicht volgens de gangbare wetgeving. Het wordt wel sterk aangeraden omdat het u een duidelijk beeld schept betreffende mogelijke veiligheidsrisico’s voor uw werknemers en de directe omgeving van het projectgebied. Op die manier voldoet u ook aan uw verplichting in titel 2 van de welzijnswet, hoewel het risico op het aantreffen van explosieven niet specifiek beschreven is. 

Mag iedereen een vooronderzoek uitvoeren?

In principe mag dat, maar het is de vraag of dat wenselijk is. Daarom heeft een explosieven opsporingsbedrijf de mogelijkheid om zich te certificeren conform het Nederlandse Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse (CS-VROO). Werken volgens dit certificaat betekent dat het uitvoerend personeel aan bepaalde opleidings- en ervaringseisen voldoet en dat er een aantal verplichte bronnen worden geraadpleegd ten behoeve van het vooronderzoek. Certificering van Deminetec-ECG zal in de loop van 2021 plaatsvinden.

Geeft een vooronderzoek garanties?

Een vooronderzoek geeft niet de garantie dat er in een projectgebied wel of geen conventionele en toxische explosieven liggen. Wel toont een gedegen onderzoek aan waar een feitelijk onderbouwde kans op het aantreffen van CTE bestaat en waar niet. Het geeft je dus een antwoord op de vraag: Is er op het perceel, bij het uitvoeren van de geplande werkzaamheden, een reële kans op aantreffen van CTE?

Risicoanalyse

Wanneer zou ik een Risicoanalyse laten uitvoeren?

Een Risicoanalyse kan uitgevoerd worden wanneer uit een vooronderzoek is gebleken dat een gebied (deels) als verdacht beschouwd moet worden. De Risicoanalyse heeft een meerwaarde wanneer van tevoren verwacht wordt dat een aanvullende onderzoeksinspanning zal leiden tot een verkleining van het verdachte gebied en/of een betere inschatting van de risico’s. In complexe gebieden met uiteenlopende bodemwerkzaamheden kan een Risicoanalyse u van een locatiespecifiek advies voorzien.

Is een Risicoanalyse verplicht?

Het laten uitvoeren van een Risicoanalyse is niet verplicht maar wel verstandig. Een Risicoanalyse kan u meer inzicht geven in het uit te voeren opsporingsproces en de risico’s die gemitigeerd dienen te worden. Uiteindelijk kan het u kosten besparen.

Welke disciplines worden bij een Risicoanalyse betrokken?

Het onderzoeksteam wordt gevormd door academisch geschoolde historici, GIS-deskundigen, civiel technici en explosievendeskundigen. Op deze manier zijn alle facetten vertegenwoordigd.

Geofysisch bodemonderzoek

Is detectie altijd zinvol?

De bruikbaarheid van de meetresultaten is afhankelijk van locatiespecifieke factoren. Bij detectie worden namelijk metaalhoudende objecten in de bodem gemeten. Wanneer er te veel verstorende objecten in het gebied of de bodem aanwezig zijn, zal de detectie te veel verstoord worden om een goede interpretatie van meetgegevens mogelijk te maken.

Wat is het verschil tussen diepte- en oppervlaktedetectie?

Bij dieptedetectie worden de metingen door middel van sonderingen uitgevoerd. Men gaat dus daadwerkelijk de bodem in. Bij oppervlaktedetectie blijft men op het maaiveld en worden meetsignalen de bodem ingestuurd, hier is er dus geen bodemverstorende activiteit.

Waaraan moet het te detecteren gebied voldoen?

Het gebied moet zo vlak en schoon mogelijk zijn om een goede detectie te kunnen garanderen. Verstorende objecten als hekwerken, vee, begroeiingen etc. zouden dan ook verwijderd moeten worden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Kunnen waterbodems ook gedetecteerd worden?

Jazeker. Deminetec-ECG beschikt over varend materieel dat metingen kan verrichten van waterbodems.

Benaderen en veiligstellen

Is het benaderen van explosieven gevaarlijk?

Ja. Uit de detectie kan blijken dat er zich een verdacht object in de bodem bevindt, maar pas na benadering kan vastgesteld worden om wat voor soort object het daadwerkelijk gaat. Daarom is het zaak dat benadering van objecten door gespecialiseerde en ervaren vakmensen wordt uitgevoerd.

Kan er in de waterbodems ook benaderd worden?

Zeer zeker. Deminetec-ECG beschikt over goed getrainde en volledig gekwalificeerde duikers die ook in de waterbodems benaderingen kunnen uitvoeren en de situatie tijdelijk veilig kunnen stellen.

Worden er alleen explosieven opgegraven?

Nee. Metaalhoudende objecten of puin worden ook vaak opgegraven. Deze objecten hadden bij de interpretatie van de meetgegevens een waarde die overeenkwam met een mogelijk niet gesprongen explosief en zijn daarom met dezelfde voorzichtigheid benaderd. Hoefijzers, ijzerplaten, kippengaas en andere niet gevaarlijke objecten komen we dan ook vaak tegen.

Wat gebeurt er met vondsten anders dan explosieven?

Deze worden door Deminetec-ECG afgevoerd of (na overleg met de opdrachtgever) gescheiden gehouden. Historisch gezien waardevolle objecten worden altijd overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij de werkzaamheden gepaard gaan met archeologische opgravingen. In dat geval worden deze door erkende archeologen overgenomen, geïnventariseerd en behandeld. In het geval van verdachte of criminele vondsten (zoals wapens of caches) wordt de lokale politie geïnformeerd.

Maakt Deminetec-ECG zelf explosieven onschadelijk?

Nee, in België is die taak voorbehouden aan de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO). Deminetec-ECG kan u bedienen van het vooronderzoek tot en met het tijdelijk veiligstellen van de situatie omtrent aangetroffen munitie artikelen tot aan de overdracht met DOVO. Het daadwerkelijk onschadelijk maken van de vondsten is een overheidstaak.

Neem contact met ons op

Wenst u meer te weten of wilt u een offerte aanvragen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen